logotyp

Wspieramy merytorycznie, dydaktycznie, prowadzimy konsultacje, diagnozę oraz terapię psychologiczną.

• Żłobek · Przedszkole · Strefa Wsparcia Rozwoju

http://www.zielonadroga.edu.pl

Zapewniamy:

kamienie

Oferta dla dzieci i młodzieży

Czasami w życiu dzieci lub młodzieży pojawiają się problemy, z którymi nie zawsze rodzice potrafią sobie sami poradzić. Trudności mogą pojawiać się w domu, przedszkolu, szkole, czy też w relacjach z rówieśnikami. Warto w takich momentach skonsultować się ze specjalistą.

Pomoc naszą kierujemy do:

Kliknij w poniższe działy, aby rozwinąć lub zwinąć informacje.

Diagnoza i terapia psychologiczna »

Pomagamy dzieciom i młodzieży zmagającym się z problemami w zakresie:

 • Zespołu Aspegera
 • autyzmu
 • trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD)
 • zaburzenia opozycyjno-buntowniczych
 • zaburzeń lękowych

Zajmujemy się także:

 • oceną ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego)
 • oceną dojrzałości szkolnej i przedszkolnej
 • oceną preferencji zawodowych
 • oceną ogólnego rozwoju Psychoedukacyjnego PEP-R

Przed pierwszą wizytą

Na pierwszą wizytę diagnostyczną u psychologa w Naszym Instytucie warto przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 1. dokumentację medyczną dziecka (np. książeczki zdrowia, wszystkie wypisy ze szpitala, informacje na temat dotychczasowego leczenia psychiatrycznego, ksera dotychczasowej historii choroby, wyniki badań dodatkowych)
 2. dokumentację/opinię z badań psychologicznych (przeprowadzonych np. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, przez psychologa szkolnego itp.)
 3. opinię na temat funkcjonowania dziecka w szkole
 4. zeszyty dziecka z ostatnich lat, dzienniczki, zeszyty uwag
 5. ksera świadectw szkolnych (strona z oceną opisową w przypadku dzieci z klasy I – III lub ocenami – dzieci starsze)
 6. wypełnioną kartę wywiadu

Powyższa dokumentacja skróci czas przeprowadzania diagnozy i jednocześnie pozwoli przygotować indywidualny plan terapeutyczny.

Przebieg procesu diagnostycznego:

I etap (1 – 2 spotkania z rodzicami) – pogłębiony wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym, aktualnych trudności opisanych przez rodzica. Każde spotkanie trwa 50 min. Po zebraniu wywiadu psycholog przekazuje propozycję planu postępowania diagnostycznego - liczba spotkań z dzieckiem i testów, które powinny być przeprowadzone w celu wyłonienia odpowiedzi na pytania stawiane przez rodzica.

II etap (2 – 5 spotkań z dzieckiem) – podczas kilku spotkań z dzieckiem psycholog przeprowadza obserwację zachowań dziecka, wywiad, badania diagnostyczne z zastosowaniem standaryzowanych testów psychologicznych. Każde spotkanie trwa 50 min.

W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację psychiatryczną, neurologiczną, pedagogiczną, logopedyczną.

Diagnoza stawiana jest w oparciu o informacje z wywiadu z rodzicami, obserwacji dziecka oraz analizy testów psychologicznych.

IV etap (opcjonalne) - W Instytucie Diagnozy i Terapii ESENCJA prowadzona jest terapia indywidualna, której podstawą jest indywidualnie dobrany program terapeutyczny dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka (min. ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera, zaburzeń lękowych i in.). Każde spotkanie trwa 50 min.

IV etap (opcjonalne) - W Instytucie Diagnozy i Terapii ESENCJA prowadzona jest terapia indywidualna, której podstawą jest indywidualnie dobrany program terapeutyczny dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka (ADHD, autyzm, Zespół Aspergera, zaburzeń lękowych….). Każde spotkanie trwa 50 min.

V etap Superwizje – comiesięczne konsultacje rodzica oraz terapeuty, który prowadzi terapię dziecka poza siedzibą Instytutu.

Terapia indywidualna »

Pomagamy dzieciom i młodzieży w radzeniu sobie z:

 • nadmierną agresją
 • nieśmiałością
 • lękami
 • zazdrością o rodzeństwo
 • problemami w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami
 • kłopotami szkolnymi – wagary, nagle obniżone stopnie, lęk przed szkołą
 • buntem młodzieńczym
 • pierwszymi, czasami trudnymi, przeżyciami miłości i rozczarowania
 • obniżonym nastrojem i negatywizmem
 • lękiem przed oceną

Liczba i częstotliwość spotkań terapeutycznych są ustalane indywidualnie. Spotkanie trwa 50 min.

Terapia grupowa »

W budowie.

Doradztwo zawodowe »

Nie wiesz jaki kierunek studiów wybrać? Chcesz poznać swoje preferencje zawodowe?

Wybór kierunku studiów jest jedną z najpoważniejszych decyzji w życiu. Od tego jaki wybierzesz zawód będzie zależała twoja przyszła praca. Od przyszłej pracy zależeć będzie twój indywidualny rozwój, a tym samym i satysfakcja życiowa. Z kolei poziom rozwoju i satysfakcji życiowej będzie bezpośrednio wpływał na twój nastrój i emocje, a te przekładać się będą na twoje życie prywatne.

Wachlarz kierunków na uczelniach wyższych jest bardzo szeroki. Czasem nawet nie wiemy, co się kryje pod ich nazwą, jakie umiejętności są potrzebne, jak będzie wyglądała praca po ukończeniu nauki. Na te pytania na pewno pomoże uzyskać odpowiedź badanie preferencji zawodowych.

Specjaliści z Instytutu Diagnozy i Terapii „ESENCJA” oferuje indywidualne doradztwo zawodowe, które ułatwi ci poznanie własnych myśli, uczuć, zachowań oraz umiejętności w celu podejmowania właściwych decyzji i efektywnego działania.

Przebieg spotkań

Doradztwo zawodowe obejmuje dwa spotkania:

 • Podczas pierwszego spotkania (czas trwania: 1,5 - 2,5 h) przeprowadzana jest indywidualna rozmowa z psychologiem. Jej celem jest określenie celów i oczekiwań zawodowych. Wykonywane są również testy psychologiczne w kierunku ustalenia predyspozycji zawodowych (określenie zainteresowań, potencjału intelektualnego i cech tempera mentalnych)
 • Drugie spotkanie (czas trwania: 40 - 90 min) to podsumowanie etapu diagnostycznego (analiza i interpretacja wyników) oraz wspólne rozpoznanie możliwości zawodowych młodego człowieka

Do każdego badania dołączona jest opinia psychologiczna, w której zamieszczone są wyniki i interpretacja badania oraz opcjonalnie Indywidualny Plan Działania*.

*Indywidualny Plan Działania
Istnieje możliwość wyboru opcji doradztwa zawodowego z Indywidualnym Planem Działania. Wówczas psycholog ustala indywidualnie konkretne cele, kroki, które doprowadzą do owego celu, konkretne miejsca, w których można uzyskać przygotowanie merytoryczne. Omówiona zostaje perspektywa czasowa, atuty Klienta, a także trudności, jakie mogą wystąpić oraz to jak im zaradzić.

Szkoła dla Dobrych Rodziców – poradnictwo wychowawcze »

Konsultacje dla rodziców są formą pomocy rodzicom, którzy wypróbowali znane metody wychowawcze i czują, że one się nie sprawdzają, w związku z czym przeżywają trudności i bezradność w stosunku do swojego dziecka. Na spotkaniu z psychologiem jest szansa na wspólne ustalenie przyczyn przeżywanych trudności i poznanie innych formy pomocy.

Pomagamy rodzicom, którzy:

 • czują niepewnością w roli rodzica
 • mają poczucie bezradności wobec trudności dziecka
 • borykają się z problemami natury wychowawczej
 • mają kłopot z nawiązaniem porozumienia z własnym dzieckiem
 • doświadczają bolesnych i trudnych emocji w stosunku do dziecka np. złość, niecierpliwość, niechęć
 • borykają się z depresją poporodową
 • nie radzą sobie z trudnymi emocjami oraz zachowaniem dziecka
 • mają problem z akceptacją dziecka i jego zachowania

Spotkanie psychologa z rodzicem/rodzicami trwa 50 min.

Instytut Diagnozy i Terapii "ESENCJA" Inga Kuźma
Ostrołęcka 4, Toruń
Tel. 883 200 066 - Umów się na wizytę
NIP: 9562108492
REGON: 341394532
biuro@psychoterapiaesencja.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 - Instytut Diagnozy i Terapii "ESENCJA" • projekt: Pozycjonowanie Toruń / Webtarget