logotyp

Wspieramy merytorycznie, dydaktycznie, prowadzimy konsultacje, diagnozę oraz terapię psychologiczną.

• Żłobek · Przedszkole · Strefa Wsparcia Rozwoju

http://www.zielonadroga.edu.pl

Zapewniamy:

kamienie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Oferta dla specjalistów pracujących terapeutycznie
z osobami dorosłymi (kliknij na dział, aby go rozwinąć)

(1) ABC psychoterapii poznawczo – behawioralnej: identyfikowanie, weryfikowanie i modyfikowanie Negatywnych Automatycznych Myśli (szkolenie podstawowe)»

Cel:

 • Zapoznanie uczestników ze specyfiką NAM i ich znaczeniem w pracy terapeutycznej
 • Poznanie technik służących identyfikacji (np. tworzenie kajzerek, czy technika strzałki w dół), weryfikacji (między innymi „szukanie dowodów za i dowodów przeciw”) i modyfikacji (eksperyment behawioralny, czy ankieta)
 • Ćwiczenie umiejętności wprowadzania technik

Dzięki warsztatom słuchacze:

 • Będą znali technik identyfikacji, weryfikacji i modyfikacji NAM
 • Będą umieli wydobyć NAM i zastosować techniki pracy
 • Będą znać podstawowe treści wykorzystywane w pracy poznawczej

Program:

 • Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej: poziomy warstw myślenia - przekonania podstawowe, przekonania pośredniczące (zasady), Negatywne Automatyczne Myśli (NAM)
 • Wprowadzenie zagadnienia „Kajzerki” Ch. Padesky, „modelu ABC” Ellisa
 • Ćwiczenie na identyfikacje NAM
 • Pozostałe techniki służące identyfikacji (tabela zapisu myśl, technika strzałki w bok, strzałki w dół)
 • Zapoznanie z zagadnieniem „zniekształceń poznawczych” (myślenie czarno-białe, selektywna uwaga, czytanie w myślach i inne)
 • Identyfikacja zniekształceń w NAM
 • Weryfikacja NAM: wprowadzenie techniki szukania dowodów, technika oskarżyciel-obrońca
 • Modyfikacja NAM: technika eksperymentu behawioralnego i dialogu sokratejskiego, tworzenie myśli altenatywnych

Metody pracy: wykład interaktywny, praca samodzielna, ćwiczenia w parach, ćwiczenia na forum, scenki

Adresaci: studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy

Liczba godzin: 16 godzin (warsztat 2-dniowy)

Koszt szkolenia: 600,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Katarzyna Romanowicz – psycholog, psychoterapeuta PTTPB cert. nr 82. Pracuje w Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrii IPiN, gdzie prowadzi psychoterapię grupową oraz indywidualną osób z zaburzeniami psychotycznymi oraz schizofrenią. Dodatkowo prowadzi prywatną praktykę. W 2004 roku ukończyła studium trenerskie w Ośrodku „Intra”. W swym dorobku ma liczne szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności intra- i interpersonalnych oraz rozwoju umiejętności terapeutycznych. Z CTPB związana od 2007.

(2) Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania »

Cel:

 • Poznanie założeń teoretycznych klasycznej i transdiagnostycznej terapii zaburzeń odżywiania
 • Poznanie 4 etapów pracy oraz technik występujących na każdym z tych etapów (np. dzienniczek samoobserwacji, eksperymenty behawioralne inne)
 • Przećwiczenie wybranych technik z każdego etapu pracy z zaburzeniami odżywiania

Dzięki warsztatom słuchacze:

 • Będą znali konkretne wytyczne niezbędne do pracy z zaburzeniami odżywiania w terapii poznawczo-behawioralnej
 • Rozszerzą rozumienie problemów swoich pacjentów o dodatkowe mechanizmy podtrzymujące (perfekcjonizm, nietolerancja nastroju, niska samoocena, trudności interpersonalne)
 • Zwiększą skuteczność postępowania terapeutycznego u swoich pacjentów z zaburzeniami odżywiania

Program:

 • Wprowadzenie do zaburzeń odżywiania (kryteria diagnostyczne)
 • Założenia terapii poznawczo-behawioralnej
 • Etapy pracy w Klasycznej TPB zaburzeń odżywiania (Wells, Fairburn)
 • Transdiagnostyczna koncepcja zaburzeń odżywiania i jej etapy (Fairburn)
 • Techniki pracy z zaburzeniami odżywiania (opracowane min. przez Ch. Fairburna, M Cooper)
 • Ćwiczenia - wypełniania dzienniczków, odgrywanie ról, motywowanie pacjentów
 • Podsumowanie

Metody pracy: wykład interaktywny, praca samodzielna, ćwiczenia w parach, ćwiczenia na forum, scenki

Adresaci: studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy

Liczba godzin: 16 godzin (warsztat 2-dniowy)

Koszt szkolenia: 600,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Katarzyna Romanowicz – psycholog, psychoterapeuta PTTPB cert. nr 82. Pracuje w Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrii IPiN, gdzie prowadzi psychoterapię grupową oraz indywidualną osób z zaburzeniami psychotycznymi oraz schizofrenią. Dodatkowo prowadzi prywatną praktykę. W 2004 roku ukończyła studium trenerskie w Ośrodku „Intra”. W swym dorobku ma liczne szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności intra- i interpersonalnych oraz rozwoju umiejętności terapeutycznych. Z CTPB związana od 2007.

(3) Terapia poznawczo behawioralna fobii społecznej i lęku uogólnionego (GAD) »

Cel:

 • Zapoznanie z diagnostyką zaburzenia lęku społecznego i lęku uogólnionego
 • Zapoznanie z modelami teoretycznymi lęku społecznego (Clark, 1998, Heimberg, Rapee, 1997-2002) oraz lęku uogólnionego (Clark-Wells, 1993-1998)
 • Zapoznanie z wytycznymi do pracy oraz konkretnymi kwestionariuszami (LSAS, Leibowitz Social Anxiety Scale, WQ Worry Qustionaire)
 • Przećwiczenie wybranych elementów pracy

Dzięki warsztatom słuchacze:

 • Będą potrafił dokonać konceptualizacji w oparciu o modele teoretyczne
 • Będą umiał zastosować procedurę terapeutyczną

Program:

 • diagnostyka i występowanie fobii społecznej i lęku uogólnionego
 • prezentacja badań Heimberga, Hopa, Clarka, Wellsa
 • modele teoretyczne lęku społecznego i lęku uogólnionego
 • procedury terapeutyczne
 • kwestionariusze
 • techniki pracy
 • ćwiczenie wybranych technik (praca z unikaniem, praca poznawcza)

Metody pracy: wykład interaktywny, praca samodzielna, ćwiczenia w parach, ćwiczenia na forum, scenki

Adresaci: studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy

Liczba godzin: 16 godzin (warsztat 2-dniowy)

Koszt szkolenia: 600,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Katarzyna Romanowicz – psycholog, psychoterapeuta PTTPB cert. nr 82. Pracuje w Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrii IPiN, gdzie prowadzi psychoterapię grupową oraz indywidualną osób z zaburzeniami psychotycznymi oraz schizofrenią. Dodatkowo prowadzi prywatną praktykę. W 2004 roku ukończyła studium trenerskie w Ośrodku „Intra”. W swym dorobku ma liczne szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności intra- i interpersonalnych oraz rozwoju umiejętności terapeutycznych. Z CTPB związana od 2007.

(4) TPB zaburzeń psychotycznych »

Warsztat poświęcony leczeniu utrzymujących się objawów psychotycznych: pozytywnych (halucynacje wzrokowe, słuchowe, synestetyczne urojenia ksobne, wielkościowe, wpływu), jak i negatywnych (apatia, wycofanie z aktywności inne). Warsztat oparty jest na stosowanych od lat 90 XX w. procedurach przebadanych klinicznie i z efektami stosowanymi jako alternatywa i wspomaganie tradycyjnych metod psychofarmakologicznych.

Program:

 • deficyty poznawcze w schizofrenii – wstęp poświęcony ubytkom, jak i specyficznemu przetwarzaniu treści w psychozach i schizofrenii (mini- wykład plus fragment filmu)
 • zniekształcenia poznawcze w psychozach
 • modele rozumienia urojeń (Bentall, 1990) halucynacji wg Bentalla i Slade’a (1988)
 • model podatności na stres (stress-vulnerability model)
 • modyfikacja poznawcza urojeń i uporczywych halucynacji
 • program leczenia schizofrenii dla oddziałów dziennych Turkingtona (2002)
 • strategie radzenia sobie z halucynacjami
 • strategie behawioralne radzenia sobie z objawami negatywnymi np. techniki problem solving, tygodniowe dzienniczki aktywności, planowanie zadań (action-plany), check-listy, strategie dopingowe, (Tarrier, 1992) i inne
 • zapobieganie nawrotom poprzez uczenie się objawów prodromalnych (zwiastujących)
 • prezentacja badań z użyciem nowoczesnych technik NMR do selekcji pacjentów do terapii CBT

Metody pracy: wwykład interaktywny, praca samodzielna, ćwiczenia w parach

Adresaci: studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, psychologowie, psychiatrzy

Liczba godzin: 16 godzin (warsztat 2-dniowy)

Koszt szkolenia: 600,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Katarzyna Romanowicz – psycholog, psychoterapeuta PTTPB cert. nr 82. Pracuje w Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrii IPiN, gdzie prowadzi psychoterapię grupową oraz indywidualną osób z zaburzeniami psychotycznymi oraz schizofrenią. Dodatkowo prowadzi prywatną praktykę. W 2004 roku ukończyła studium trenerskie w Ośrodku „Intra”. W swym dorobku ma liczne szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności intra- i interpersonalnych oraz rozwoju umiejętności terapeutycznych. Z CTPB związana od 2007.

(5) Terapia poznawczo – behawioralna wybuchów złości u dorosłych »

Cel:

 • zaznajomienie się z poznawczymi mechanizmami wybuchów złości u dorosłych
 • zapoznanie się z poznawczymi technikami konstruktywnego radzenia sobie ze złością

Program:

 • poznawczo - behawioralna definicja złości
 • poznawczy model powstawania złości
 • charakterystyka treści poznawczych oraz mechanizmów wpływających na powstawanie wybuchów złości
 • terapia poznawczo - behawioralna napadów złości u osób dorosłych
 • analiza przypadków – ćwiczenia praktyczne
 • podsumowanie i zakończenie

Metody pracy: zajęcia mają charakter interaktywny, obejmują formy pracy warsztatowej (również w oparciu o własne doświadczenia pracy klinicznej) oraz wykładu

Adresaci: studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy

Liczba godzin: 16 godzin (warsztat 2-dniowy)

Koszt szkolenia: 600,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Joanna Ostrowska - Certyfikowany coach, trener rozwoju osobistego, akredytowany konsultant Insights Discovery™. Absolwentka międzynarodowego i jednego z najbardziej rozpoznawalnych w środowisku coachów, programu szkoleniowego Erickson College w Vancouver "The Art & Science of Coaching", akredytowanego przez International Coach Federation. Ukończyła trzyletnią, podyplomową szkołę psychologii poznawczo-behawioralnej, realizowaną przez Oxford Cognitive TherapyCenter. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru rozwoju osobistego, rozwoju konkretnych umiejętności i zachowań, poprawy efektywności działania i współpracy z innymi, osiągania wyznaczonych celów, wzrostu pewności siebie, poprawy odporności na stres, zachowania osobistego i zawodowego balansu. Prowadzi własną działalność. Jest ekspertem merytorycznym KDK Info.

Warsztaty doszkalające (kliknij na dział, aby go rozwinąć)

(1) Praca z niską samooceną »

Cel:

 • zaprezentowanie wiedzy na temat możliwości zastosowania podejścia poznawczo-behawioralnego w pracy z osobami przejawiającymi niską samoocenę
 • pokazanie możliwości zastosowania technik terapii poznawczej do przerywania błędnego koła niskiej samooceny i pomocy klientom w zaakceptowaniu siebie jako osoby, która wprawdzie ma słabe punkty, ale w gruncie rzeczy jest „w porządku” i w stawaniu się ludźmi silnymi wewnętrznie, którzy wiedza czego chcą i dostają to od życia

Program:

 • określenie czym jest niska samoocena?
 • konceptualizacja niskiej samooceny w ujęciu poznawczo-behawioralnym (m.in. samopodtrzymujące się błędne koło)
 • forma przedstawiania modelu niskiej samooceny pacjentowi
 • planowanie przebiegu terapii i dobór technik
 • omówienie problemów w pracy z osobami przejawiającym niską samooceną i sposobów ich rozwiązania

Metody pracy: zajęcia mają charakter interaktywny, obejmują formy pracy warsztatowej (również w oparciu o własne doświadczenia pracy klinicznej) oraz wykładu

Adresaci: studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy

Liczba godzin: 16 godzin (warsztat 2-dniowy)

Koszt szkolenia: 600,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Joanna Ostrowska - Certyfikowany coach, trener rozwoju osobistego, akredytowany konsultant Insights Discovery™. Absolwentka międzynarodowego i jednego z najbardziej rozpoznawalnych w środowisku coachów, programu szkoleniowego Erickson College w Vancouver "The Art & Science of Coaching", akredytowanego przez International Coach Federation. Ukończyła trzyletnią, podyplomową szkołę psychologii poznawczo-behawioralnej, realizowaną przez Oxford Cognitive TherapyCenter. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru rozwoju osobistego, rozwoju konkretnych umiejętności i zachowań, poprawy efektywności działania i współpracy z innymi, osiągania wyznaczonych celów, wzrostu pewności siebie, poprawy odporności na stres, zachowania osobistego i zawodowego balansu. Prowadzi własną działalność. Jest ekspertem merytorycznym KDK Info.

(2) Coaching poznawczo – behawioralny »

Cel:

 • zaprezentowanie podstawowych założeń i modelu pracy w coachingu poznawczo-behawioralnym

Program:

 • rola podejścia poznawczo-behawioralnego w coachingu
 • podstawowe założenia coachingu poznawczo-behawioralnego
 • wymiar psychologiczny i praktyczny w coachingu
 • zastosowanie TPB w coachingu – zwiększanie świadomości klienta, zmiana jego treści poznawczych oraz utrwalanie i wytwarzanie zasobów
 • siedem kroków TPB w coachingu
 • model coachingu poznawczo-behawioralnego
 • przykładowe obszary zastosowania coachingu poznawczo-behawioralnego

Metody pracy: zajęcia mają charakter interaktywny, obejmują formy pracy warsztatowej (również w oparciu o własne doświadczenia pracy klinicznej) oraz wykładu

Adresaci: studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy

Liczba godzin: 16 godzin (warsztat 2-dniowy)

Koszt szkolenia: 600,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Joanna Ostrowska - Certyfikowany coach, trener rozwoju osobistego, akredytowany konsultant Insights Discovery™. Absolwentka międzynarodowego i jednego z najbardziej rozpoznawalnych w środowisku coachów, programu szkoleniowego Erickson College w Vancouver "The Art & Science of Coaching", akredytowanego przez International Coach Federation. Ukończyła trzyletnią, podyplomową szkołę psychologii poznawczo-behawioralnej, realizowaną przez Oxford Cognitive TherapyCenter. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru rozwoju osobistego, rozwoju konkretnych umiejętności i zachowań, poprawy efektywności działania i współpracy z innymi, osiągania wyznaczonych celów, wzrostu pewności siebie, poprawy odporności na stres, zachowania osobistego i zawodowego balansu. Prowadzi własną działalność. Jest ekspertem merytorycznym KDK Info.

(3) Skuteczna komunikacja z klientem w oparciu znajomości typologii INSIGHTS DISCOVER ® »

Cel:

 • pomoc psychologom i terapeutom w poznaniu siebie - swojego preferowanego stylu funkcjonowania, potrzeb komunikacyjnych, stylu pracy, mocnych i słabych stron, stylu podejmowania decyzji i realizacji celów, reagowania w trudnych sytuacjach, czynnikach motywujących, itd.
 • zrozumienie stylu funkcjonowania innych/ klientów, ich preferencji i potrzeb w zakresie komunikacji, motywatorów, itd.
 • zwiększenie świadomości wpływu własnego stylu na innych i umiejętność adaptacji i akomodacji

Program:

 • wpływ percepcji na interakcje i relacje z innymi
 • świadomość własnego stylu
 • style pracy wynikające z różnic indywidualny - Analiza i zrozumienie poszczególnych stylów pracy Mocne i słabe strony różnych stylów osobowości
 • style komunikowania - „Tak” i „Nie” w komunikacji z osobami reprezentującymi różne style - co robić a czego unikać komunikując się z innym stylem
 • rozpoznawanie stylów funkcjonowania innych na podstawie ich:
  • Mowy ciała
  • Stylu komunikowania się
  • Interakcji z innymi
  • Aranżacji środowiska pracy
  • Reakcji na stres
  • refleksja i planowanie działań

Metody pracy: warsztat realizowany jest z wykorzystaniem interaktywnych ćwiczeń

Adresaci: studenci ostatnich lat studiów psychologicznych, psychologowie, psychiatrzy, pedagodzy

Liczba godzin: 16 godzin (warsztat 2-dniowy)

Koszt szkolenia: 600,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Joanna Ostrowska - Certyfikowany coach, trener rozwoju osobistego, akredytowany konsultant Insights Discovery™. Absolwentka międzynarodowego i jednego z najbardziej rozpoznawalnych w środowisku coachów, programu szkoleniowego Erickson College w Vancouver "The Art & Science of Coaching", akredytowanego przez International Coach Federation. Ukończyła trzyletnią, podyplomową szkołę psychologii poznawczo-behawioralnej, realizowaną przez Oxford Cognitive TherapyCenter. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru rozwoju osobistego, rozwoju konkretnych umiejętności i zachowań, poprawy efektywności działania i współpracy z innymi, osiągania wyznaczonych celów, wzrostu pewności siebie, poprawy odporności na stres, zachowania osobistego i zawodowego balansu. Prowadzi własną działalność. Jest ekspertem merytorycznym KDK Info.

(4) Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorski Warsztat Bajkoterapeutyczny - I część »

Główne zagadnienia i treści warsztatu:

 • Pojęcie strachu i lęku. Lęk jako stan i jako cecha osobowości
 • Rola stresu w rozwoju dziecka. Strategie i style radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych
 • Rola baśni w rozwoju psychicznym dziecka
 • Dlaczego dzieci potrzebują bajek terapeutycznych? Dlaczego potrzebują ich też rodzice?
 • Rola historyjek w budowaniu zasobów osobistych, we wspieraniu i w terapii. Psychologiczne mechanizmy oddziaływania
 • Struktura bajek relaksacyjnych
 • Bajki psychoedukacyjne i ich cechy charakterystyczne
 • Bajki psychoterapeutyczne i ich cechy charakterystyczne
 • Układanie bajek terapeutycznych
 • Zapoznanie się z dostępną na rynku oferta tekstów o charakterze bajko terapeutycznym

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • poznasz metodę bajko terapii
 • dowiesz się, jak jest skonstruowana poprawna bajka terapeutyczna
 • dowiesz się w jakich sytuacjach można ją zastosować
 • dowiesz się, jak napisać samodzielnie bajkę terapeutyczną
 • zobaczysz na nowo świat emocji dzieci, z którymi pracujesz 
 • zapoznasz się z dostępnymi na rynku wydawniczym tekstami terapeutycznymi

Adresaci: osoby pracujące z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat – nauczyciele, opiekunowie, rodzice

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych

Koszt szkolenia: 180,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Katarzyna Teslenka - psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych, pedagog. Kwalifikacje zawodowe zdobyła w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w szkole trenerów i psychoterapeutów w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie (roczny program trenerski oraz czteroletnia szkoła psychoterapii). Odbyła dwuletni staż z zakresu socjoterapii w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” dla młodzieży oraz roczny staż z zakresu psychoterapii w Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Aleksandrowie Kujawskim prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Współpracuje z wieloma firmami i organizacjami pozarządowymi, m.in.: BAXTER, On Board Public Relations, Fundacja Dr Clown, Fundacja Drabina Rozwoju, serwis abcbaby.pl. Prezes zarządu fundacji EDUFORMA Centrum Rozwoju Edukacji. Realizatorka wielu treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, asertywności, umiejętności wychowawczych. Szkoli studentów, nauczycieli, wolontariuszy. Pasjonatka bajkoterapii, współautorka i realizator wielu warsztatów na ten temat. Autorka wielu publikacji na temat bajkoterapii i pracy z dzieckiem. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prezes zarządu fundacji EDUFORMA Centrum Rozwoju Edukacji. Realizatorka wielu treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, asertywności, umiejętności wychowawczych. Szkoli studentów, nauczycieli, wolontariuszy. Pasjonatka bajkoterapii, współautorka i realizator wielu warsztatów na ten temat. Autorka wielu publikacji na temat bajkoterapii i pracy z dzieckiem. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

(5) Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autorski Warsztat Bajkoterapeutyczny - II część »

Warsztat jest kontynuacją i rozwinięciem Warsztatu „Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym – część I”.

Na warsztacie pokazujemy, jak wykorzystać bajki w pracy z grupą dzieci w wieku przedszkolnym. Podajemy konkretne przykłady zabaw oraz metod działania. Radzimy, jak za pomocą bajkoterapii rozpoznać dziecięce problemy.

Główne zagadnienia i treści warsztatu:

 • Elementy diagnozy problemów emocjonalnych
 • Dobór tekstu do konkretnego problemu
 • Metody pracy z dziećmi i ich omówienie
 • Samodzielne kształtowanie zajęć z bajką terapeutyczną

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • poznasz metody pracy z bajką terapeutyczną
 • nauczysz się jak konstruować zajęcia  z bajką terapeutyczną
 • stworzysz własne narzędzia pracy metodą bajkoterapii – do zastosowania po zakończeniu warsztatów
 • zobaczysz, jak bajkoterapia pomaga Ci zobaczyć  problemy dzieci i jak może pomóc dziecku je rozwiązać

Adresaci: osoby pracujące z dziećmi w wieku od 3 do 10 lat – nauczyciele, opiekunowie, rodzice

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych

Koszt szkolenia: 180,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Katarzyna Teslenka - psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych, pedagog. Kwalifikacje zawodowe zdobyła w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w szkole trenerów i psychoterapeutów w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie (roczny program trenerski oraz czteroletnia szkoła psychoterapii). Odbyła dwuletni staż z zakresu socjoterapii w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” dla młodzieży oraz roczny staż z zakresu psychoterapii w Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Aleksandrowie Kujawskim prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Współpracuje z wieloma firmami i organizacjami pozarządowymi, m.in.: BAXTER, On Board Public Relations, Fundacja Dr Clown, Fundacja Drabina Rozwoju, serwis abcbaby.pl. Prezes zarządu fundacji EDUFORMA Centrum Rozwoju Edukacji. Realizatorka wielu treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, asertywności, umiejętności wychowawczych. Szkoli studentów, nauczycieli, wolontariuszy. Pasjonatka bajkoterapii, współautorka i realizator wielu warsztatów na ten temat. Autorka wielu publikacji na temat bajkoterapii i pracy z dzieckiem. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prezes zarządu fundacji EDUFORMA Centrum Rozwoju Edukacji. Realizatorka wielu treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, asertywności, umiejętności wychowawczych. Szkoli studentów, nauczycieli, wolontariuszy. Pasjonatka bajkoterapii, współautorka i realizator wielu warsztatów na ten temat. Autorka wielu publikacji na temat bajkoterapii i pracy z dzieckiem. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

(6) Warsztaty pracy z pacynką »

Główne zagadnienia i treści warsztatu:

 • Poznanie możliwości, jakie w pracy z dziećmi daje praca i zabawa z pacynkami
 • Powiemy, jak i kiedy pacynki mogą brać aktywny udział w zajęciach, aby jak najlepiej stymulować dzieci do nauki
 • Podpowiemy jak, odwołując się do ciekawskiej strony natury pacynki, zachęcać dzieci do odkrywania i rozumienia świata
 • Pokażemy też, że kiedy w cudownym świecie pacynek przychodzą trudne momenty wątpliwości, gniewu, smutku, osamotnienia, dzieci rozwiązując ich problemy, uczą się pokonywania nieśmiałości, nawiązywania kontaktów, współpracy w grupie, wyrażania i porządkowania uczuć.

Ponad połowę czasu poświęcamy na ćwiczenia praktyczne związane z doskonaleniem własnego warsztatu posługiwania się pacynką.

Warsztat jest zorganizowany we współpracy z firmą SMARTOYS.PL, która dostarcza pacynki do pracy na naszych zajęciach.

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • dowiesz się jakie są typy pacynek
 • poznasz zasady posługiwania się pacynką
 • praktycznie przećwiczysz pracę z pacynką na konkretnych przykładach oraz z użyciem prawdziwych pacynek
 • wymienisz doświadczenia „pacynkowe” z innymi uczestnikami
 • zdobędziesz nowe pomysły na pracę z pacynką

Adresaci: osoby pracujące z dziećmi, nauczyciele, opiekunowie, rodzice

Liczba godzin: 6 godzin zegarowych

Koszt szkolenia: 180,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Katarzyna Teslenka - psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych, pedagog. Kwalifikacje zawodowe zdobyła w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w szkole trenerów i psychoterapeutów w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie (roczny program trenerski oraz czteroletnia szkoła psychoterapii). Odbyła dwuletni staż z zakresu socjoterapii w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” dla młodzieży oraz roczny staż z zakresu psychoterapii w Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Aleksandrowie Kujawskim prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Współpracuje z wieloma firmami i organizacjami pozarządowymi, m.in.: BAXTER, On Board Public Relations, Fundacja Dr Clown, Fundacja Drabina Rozwoju, serwis abcbaby.pl. Prezes zarządu fundacji EDUFORMA Centrum Rozwoju Edukacji. Realizatorka wielu treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, asertywności, umiejętności wychowawczych. Szkoli studentów, nauczycieli, wolontariuszy. Pasjonatka bajkoterapii, współautorka i realizator wielu warsztatów na ten temat. Autorka wielu publikacji na temat bajkoterapii i pracy z dzieckiem. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prezes zarządu fundacji EDUFORMA Centrum Rozwoju Edukacji. Realizatorka wielu treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, asertywności, umiejętności wychowawczych. Szkoli studentów, nauczycieli, wolontariuszy. Pasjonatka bajkoterapii, współautorka i realizator wielu warsztatów na ten temat. Autorka wielu publikacji na temat bajkoterapii i pracy z dzieckiem. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

(7) Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi – warsztaty umiejętności wychowawczych »

W czasie warsztatu uczestnicy razem z prowadzącym będą szukać odpowiedzi na pytania: dlaczego dzieci są niegrzeczne, agresywne, nie chcą współpracować. Będzie to również miejsce gdzie będzie można zobaczyć jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami wychowawczymi. Uczestnicy warsztatu zdobędą również wiedzę na temat rodzajów urazów i deficytów emocjonalnych u dzieci, tego jak je diagnozować i w jaki sposób korygować.

Główne zagadnienia i treści warsztatu:

 • rodzaje urazów i deficytów emocjonalnych u dzieci – diagnoza i terapia
 • rola dorosłego w życiu dziecka
 • potrzeby dziecka – jak je zaspokajać i realizować
 • zasady i obowiązki w życiu dziecka
 • asertywność w kontakcie z dzieckiem
 • emocje w życiu i rozwoju dziecka

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • dowiesz się dlaczego dzieci bywają niegrzeczne i krnąbrne i jak temu przeciwdziałać
 • poznasz swoje psychologiczne granice, nauczysz się je stawiać
 • dowiesz jak ciekawie bawić się z dzieckiem/dziećmi
 • zdobędziesz wiedzę na temat tego co jest niezbędne, aby dobrze wychowywać
 • zobaczysz co motywuje ludzi/dzieci do działania, a co nie
 • sprawdzisz co się dzieje z człowiekiem, gdy nie umie wyrażać swoich emocji

Adresaci: osoby pracujące z dziećmi, nauczyciele, opiekunowie, rodzice

Liczba godzin: 8 godzin zegarowych

Koszt szkolenia: 240,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Katarzyna Teslenka - psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych, pedagog. Kwalifikacje zawodowe zdobyła w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w szkole trenerów i psychoterapeutów w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie (roczny program trenerski oraz czteroletnia szkoła psychoterapii). Odbyła dwuletni staż z zakresu socjoterapii w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” dla młodzieży oraz roczny staż z zakresu psychoterapii w Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Aleksandrowie Kujawskim prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Współpracuje z wieloma firmami i organizacjami pozarządowymi, m.in.: BAXTER, On Board Public Relations, Fundacja Dr Clown, Fundacja Drabina Rozwoju, serwis abcbaby.pl. Prezes zarządu fundacji EDUFORMA Centrum Rozwoju Edukacji. Realizatorka wielu treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, asertywności, umiejętności wychowawczych. Szkoli studentów, nauczycieli, wolontariuszy. Pasjonatka bajkoterapii, współautorka i realizator wielu warsztatów na ten temat. Autorka wielu publikacji na temat bajkoterapii i pracy z dzieckiem. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prezes zarządu fundacji EDUFORMA Centrum Rozwoju Edukacji. Realizatorka wielu treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, asertywności, umiejętności wychowawczych. Szkoli studentów, nauczycieli, wolontariuszy. Pasjonatka bajkoterapii, współautorka i realizator wielu warsztatów na ten temat. Autorka wielu publikacji na temat bajkoterapii i pracy z dzieckiem. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

(8) Nauczyciel – Rodzic – dogadajmy się »

Cel warsztatu:

 • określenie, czym jest społeczna rola nauczyciela
 • uświadomienie i nazwanie swoich potrzeb
 • rozpoznanie swoich możliwości i dobrych stron w kontakcie z rodzicem
 • nabycie wiedzy o skutecznej komunikacji oraz wykorzystanie jej w praktyce

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • zrozumiesz korzyści i pułapki społecznej roli nauczyciela
 • określisz siebie i swoje zadania w pozycji nauczyciela tak, by było to korzystne dla ciebie, Twoich podopiecznych oraz rodziców
 • określenie swoich potrzeb
 • poznasz techniki skutecznej komunikacji
 • poradzisz sobie w kontakcie z rodzicami
 • będziesz umiał/a podejmować wspólne działania z rodzicem służące dobru dziecka

Główne zagadnienia i treści warsztatu:

 • Wzajemne oczekiwania rodzice – nauczyciel
 • Społeczna rola nauczyciela – co to znaczy
 • Praca nad określeniem swoich potrzeb
 • Warunki dobrej komunikacji
 • Typy postaw rodzicielskich
 • Komunikacja z rodzicem – ćwiczenia praktyczne

Adresaci: osoby pracujące z dziećmi, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie

Liczba godzin: 12 godzin zegarowych

Koszt szkolenia: 360,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzący: Katarzyna Teslenka - psychoterapeuta, trener umiejętności psychologicznych, pedagog. Kwalifikacje zawodowe zdobyła w trakcie studiów magisterskich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w szkole trenerów i psychoterapeutów w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie (roczny program trenerski oraz czteroletnia szkoła psychoterapii). Odbyła dwuletni staż z zakresu socjoterapii w Ośrodku Socjoterapeutycznym „Wspólny Dom” dla młodzieży oraz roczny staż z zakresu psychoterapii w Poradni Zdrowia Psychicznego. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Aleksandrowie Kujawskim prowadząc psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Współpracuje z wieloma firmami i organizacjami pozarządowymi, m.in.: BAXTER, On Board Public Relations, Fundacja Dr Clown, Fundacja Drabina Rozwoju, serwis abcbaby.pl. Prezes zarządu fundacji EDUFORMA Centrum Rozwoju Edukacji. Realizatorka wielu treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, asertywności, umiejętności wychowawczych. Szkoli studentów, nauczycieli, wolontariuszy. Pasjonatka bajkoterapii, współautorka i realizator wielu warsztatów na ten temat. Autorka wielu publikacji na temat bajkoterapii i pracy z dzieckiem. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prezes zarządu fundacji EDUFORMA Centrum Rozwoju Edukacji. Realizatorka wielu treningów i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych, asertywności, umiejętności wychowawczych. Szkoli studentów, nauczycieli, wolontariuszy. Pasjonatka bajkoterapii, współautorka i realizator wielu warsztatów na ten temat. Autorka wielu publikacji na temat bajkoterapii i pracy z dzieckiem. Swoją pracę poddaje ciągłej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Warsztaty Rozwoju Osobistego

(1) Trening interpersonalny »

Trening prowadzony jest metodą niedyrektywną, a więc trener nie proponuje żadnych struktur (ćwiczeń) zaplanowanych. Jeśli takie pojawiają się w trakcie treningu to wynikają z procesu, czyli z tematu wyłonionego przez grupę. Materiałem, na którym grupa pracuje są tematy wyłonione przez jej członków. Dzięki temu trening dotyczy zagadnień, które faktycznie dotyczą tego konkretnego zbioru osób.

Trening interpersonalny to doświadczanie tego samego, co w codziennych relacjach, ale jak pod lupą, w zagęszczeniu i bez możliwości uniknięcia trudności osobistych.

Korzyści z udziału w warsztacie:

 • uczestnik skupi się na aktualnej sytuacji, zamiast roztrząsać dawne urazy
 • stanie się bardziej świadomy tego, co robi
 • zamiast zatrzymywać się na myśli „to jest niemożliwe” sprawdzi to w rzeczywistości
 • poczuje, że jego działanie lub brak działania ma konsekwencje dla niego i dla innych, którzy go otaczają
 • zacznie mówić za siebie a nie za kogoś, o kimś lub bezosobowo
 • nauczy się mówić co chce od innych zamiast ich krytykować
 • przestanie wielokrotnie powtarzać ten sam argument, a zacznie poszukiwać drogi porozumienia
 • przestanie własną niechęć, niemoc, trudność usprawiedliwiać zewnętrznymi źródłami, przez to powiększy obszar własnego wpływu
 • zamiast zadawać pytania zacznie mieć własne opinie i pomysły
 • nauczy się zwracać bezpośrednio do innych
 • zacznie słuchać innych zamiast mieć pomysły na innych
 • zacznie wierzyć innym w miejsce wiary we własne przekonania o innych
 • zacznie próbować, ryzykować, eksperymentować
 • zacznie szukać dróg porozumienia zamiast zmuszania, naciskania i forsowania innych
 • zacznie odkładać własne myśli i emocje, które mogłyby przerwać, powstrzymać, zniszczyć osiągnięcie celu

Czas trwania: 5-dniowy trening:

 • dzień 1 - od godz. 15:00 do 19:00
 • dzień 2,3,4 - od godz. 9:00 do 13:00 i od godz. 15:00 do 19:00
 • dzień 5 - od godz. 9:00 do 13:00

Liczba miejsc: 12

Koszt szkolenia: 3000,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzące:

 • Kinga Dziedziczak - terapeutka Gestalt w trakcie certyfikacji w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczyła w wielu szkoleniach umiejętności trenerskich i psychoterapeutycznych (łącznie ok. 300 godz.) prowadzonych metodą Zorientowaną na Proces. Była członkiem założycielem Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej, które uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Zajmowała się organizacją pracy stowarzyszenie, prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz szkoleniem trenerów pracujących na rzecz stowarzyszenia. Prezentowała autorskie warsztaty na festiwalu Progressteron dotyczące relacji międzyludzkich. Przez 5 lat ściśle współpracowała z Dojrzewalnią Róż tworząc festiwal Progressteron w Łodzi. Uczestniczy w projektach szkoleniowych dla firm związanych z komunikacją, asertywnością, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, profilaktyką stresu, integrowaniem zespołu, umiejętnościami interpersonalnymi.
 • Sylwia Motas - psychoterapeutka i trener pracującym metodą Gestalt. W celu uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty doskonali swój warsztat w 4-letniej Szkole Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie- Europejskim Akredytowanym Instytucie Szkolącym, przygotowującym do profesjonalnego wykonywania pracy psychoterapeuty i trenera pracującego indywidualnie i z grupą. Jeste członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła pierwszy stopień kształcenia w Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu -BSFT (Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Łodzi) i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Swoje doświadczenia kliniczne zdobywała na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Na co dzień zajmuje się psychoterapią osób dorosłych. Stałym miejscem pracy jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie, gdzie pracuje indywidualnie i grupowo z osobami uwikłanymi w przemoc. W ramach prywatnej praktyki prowadzi psychoterapię indywidualną i psychoterapię par, warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia.

(2) Trening terapeutyczny »

Intensywne doświadczenie pracy terapeutycznej na tle grupy. Trening terapeutyczny to możliwość przepracowania swoich problemów, które utrudniają Ci funkcjonowanie w codziennym życiu. Praca na tle grupy intensyfikuje proces, poprzez uzyskanie zróżnicowanej informacji zwrotnej oraz uczestnictwo członków grupy w doświadczeniach, dedykowanych osobie pracującej na środku. Trening terapeutyczny poszerza samoświadomość i ułatwia zrozumienie siebie oraz własnej sytuacji życiowej , poprawia kontakt z samym sobą, sprzyja odnajdywaniu nowych rozwiązań oraz powiększa poczucie odpowiedzialności i wpływu, przez co poprawia samoocenę.

Czas trwania: 5-dniowy trening:

 • dzień 1 - od godz. 13:00 do 19:00
 • dzień 2,3,4 - od godz. 9:00 do 13:00 i od godz. 15:00 do 19:00
 • dzień 5 - od godz. 9:00 do 13:00

Liczba miejsc: 12

Koszt szkolenia: 3000,00 PLN

Kontakt: kartę zgłoszenia prosimy wysłać mailem na adres e-mail: biuro@psychoterapiaesencja.pl; tel.: 883 200 066

Prowadzące:

 • Kinga Dziedziczak - terapeutka Gestalt w trakcie certyfikacji w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Tytuł magistra pedagogiki uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczyła w wielu szkoleniach umiejętności trenerskich i psychoterapeutycznych (łącznie ok. 300 godz.) prowadzonych metodą Zorientowaną na Proces. Była członkiem założycielem Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej, które uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Zajmowała się organizacją pracy stowarzyszenie, prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz szkoleniem trenerów pracujących na rzecz stowarzyszenia. Prezentowała autorskie warsztaty na festiwalu Progressteron dotyczące relacji międzyludzkich. Przez 5 lat ściśle współpracowała z Dojrzewalnią Róż tworząc festiwal Progressteron w Łodzi. Uczestniczy w projektach szkoleniowych dla firm związanych z komunikacją, asertywnością, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, profilaktyką stresu, integrowaniem zespołu, umiejętnościami interpersonalnymi.
 • Sylwia Motas - psychoterapeutka i trener pracującym metodą Gestalt. W celu uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty doskonali swój warsztat w 4-letniej Szkole Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie- Europejskim Akredytowanym Instytucie Szkolącym, przygotowującym do profesjonalnego wykonywania pracy psychoterapeuty i trenera pracującego indywidualnie i z grupą. Jeste członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła pierwszy stopień kształcenia w Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu -BSFT (Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Łodzi) i Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Swoje doświadczenia kliniczne zdobywała na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Na co dzień zajmuje się psychoterapią osób dorosłych. Stałym miejscem pracy jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie, gdzie pracuje indywidualnie i grupowo z osobami uwikłanymi w przemoc. W ramach prywatnej praktyki prowadzi psychoterapię indywidualną i psychoterapię par, warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia.

Instytut Diagnozy i Terapii "ESENCJA" Inga Kuźma
Ostrołęcka 4, Toruń
Tel. 883 200 066 - Umów się na wizytę
NIP: 9562108492
REGON: 341394532
biuro@psychoterapiaesencja.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 - Instytut Diagnozy i Terapii "ESENCJA" • projekt: Pozycjonowanie Toruń / Webtarget